Termésverseny

 

 

2020-2021 Kalászos Verseny kiírás

TEGYÜK A LÉCET MAGASABBRA A CAUSSADE KALÁSZOSAIVAL !

1. A verseny szervezője és lebonyolítója (a továbbiakban: Szervező):

  • Név: Caussade Semences Hungary Kft
  • Székhely: 2144 Kerepes, Szabadság út 252/b.
  • Adószám: 11707907-2-13

2. A Verseny neve: TEGYÜK A LÉCET MAGASABBRA A CAUSSADE KALÁSZOSAIVAL !

 

3. A versenyben történő részvétel feltételei:

min. 5 hektáron, egybefüggő területen fémzárolt vetőmag felhasználása a 2020-as őszi szezonban vásárolt Caussade kalászos vetőmagjaiból

 A versenyben résztvevő kategóriák:

·         Malmi búza

·         EURO és Takarmány búza

·         Őszi árpa (Jup és Melia)

·         Tritikálé

Rangsorolás: bruttó betakarított eredmény az adott területről (tonna/ha)

 

4. A verseny időtartama (a továbbiakban: Időtartam):

2020.08.01. - 2021.07.31 - ig az alábbiak szerint

 

5. A verseny menete:

 

A Résztvevők 2021.07.31 23:59-ig az iroda@caussadesemencesgroup.com e-mail címre megküldik .jpg formátumban a kalászosaikról készített fényképüket betakarítási eredményükkel, valamint a termelő nevével, fényképével és hely megjelölésével.

FONTOS! A pályázatban résztvevők a fényképeik és adataik e-mailben való megküldésével hozzájárulnak az Adatvédelmi tájékoztatóban https://caussade-semences.hu/adatvedelem foglaltakhoz.

A Szervező a fényképeket a készítő nevével a Szervező Facebook oldalán közzéteszi.

 

A Játékban mind a 4 kategóriában lehet nevezni és díjat elnyerni. Minden kategóriában az első három helyezett (összesen 12 termelő) kap díjat.

Díjak: elismerő oklevél, serleg

 

 

Szervező a Nyertest a helyezésről e-mail-üzenetben is értesíti azon e-mail címre küldött elektronikus levél útján, melyről a Nyertes a versenyben résztvevő fényképet megküldte.

Eredményhirdetés : 2021. augusztus ünnepélyes díjátadó keretében

 

6. Egyéb rendelkezések

 

A Szervező bármikor jogosult a jelen Szabályzat bármely rendelkezését egyoldalúan megváltoztatni, erről a Résztvevőket értesíti.

 

7. A Facebook mentesítése

 

A Szervező és a Résztvevők elismerik, hogy a Játékot – promóciót – a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz, a Szervező és a Résztvevők a Facebook-ot teljeskörűen mentesítik a versennyel kapcsolatos felelősség alól, a versenyt a Facebook nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

8. Adatvédelem

 

A versenyben Résztvevők a részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket, illetve a beküldött fényképeket a Szervező kezelje, a Facebook hirdetőfalán közzétegye, mely személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, a Szervezőre alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése, továbbá a Szervező jogos érdeke. A nem nyertes Résztvevők nevét a Szervező az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a verseny időtartama lejártának napjától számított 5 évig, vagy ezt meghaladóan esetleges igényérvényesítés esetén az igényérvényesítési eljárás jogerős befejezéséig kezeli. A Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerint számított nyolc évig kezeli a Nyerteseknek az alábbi személyes adatait (amennyiben ilyen adatokat az érintett megadott): neve, lakcíme, esetleges további magyarországi postai címe, a versenyben résztvevő fényképe.

A Nyertesek egyéb személyes adatai tekintetében az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és ezen egyéb személyes adatokat Szervező a verseny lezárását követően haladéktalanul törli, kivéve, ha a jelen Szabályzat másként nem rendelkezik.

A Résztvevőknek joga van a Szervezőtől kérni, hogy kezelt személyes adataikat megismerhessék, és azok helyesbítését, illetve – kötelező adatkezelések kivételével – azok törlését kérjék. A Szervező a hozzájárulás visszavonása ellenére dönthet az adatkezelés folytatásáról, amennyiben az a személyes adat kezelését előíró, a Szervezőre alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, illetve ha az adatkezelésnek van más jogalapja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, jogaik megsértése esetében a Résztvevőknek joga van a Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c; tel.: +36 1 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlapcím: http://www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulni. A Hatóságnál bejelentéssel bárki élhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A további jogorvoslatra vonatkozó részletes rendelkezéseket bírósághoz fordulás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a polgári eljárásjog szabályai, adatvédelmi hatósághoz fordulás esetén az Infotv. tartalmazzák.

Javasoljuk, hogy egyéb eljárás kezdeményezését megelőzően első lépésként a Caussade Semences Hungary Kft.-nél tegyen panaszt az alábbi elérhetőségek valamelyikén: személyesen, vagy postai úton a Caussade Semences Hungary Kft 2144 Kerepes, Szabadság út 252/b. szám alatti székhelyén, illetve elektronikusan az iroda@caussadesemencesgroup.com e-mail címén. Biztosítjuk, hogy panaszát a lehető legnagyobb körültekintés mellett, az adatvédelmi megbízott bevonásával, 25 napon belül megválaszoljuk Önnek és igyekszünk problémáját megnyugtató módon rendezni.

A Szervezőnek a személyes adatok kezelésének egyéb részleteiről szóló adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.caussade-semences.hu weboldalon.

 

9. Szerzői jogok

 

A Résztvevő szavatolja, hogy kizárólag a saját maga által készített fotót küld meg Szervező részére, amelyet Szervező jogosult a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően – egyéb ellentételezés nélkül – felhasználni. Szervező jogosult a Facebook oldalán a fotókat és a Résztvevők neveit közzétenni az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a verseny időtartama lejártának napjától számított 5 évig. A fotók egyéb célú használatára, megváltoztatására, átdolgozására, reklámokban történő felhasználására, stb. a Szervező nem jogosult.

 

 

Kelt: Kerepes, 2020. augusztus 1.

 

 

2019 Caussade Semences Hungary Kft. © Vetőmagok mesterfokon